رستم رسولی

کوته نوشته ها

 

 

کوته نوشته ها

کوته نوشته ها

 

 


 

اگر در یک ۲۴ ساعت ، ۱۲ ساعت کار نمیکنی ، لطفا به ارزوهات فکر نکن.


 

اینکه ما به چی اعتقاد داریم، بسته به موقعیتی است که در آن قرار داریم.


 

یک مرده به مراتب زنده تر از کسی است که نمینویسد.


 

اگر توانایی این را دارید که انگشتان دست خود را به طور منظم و پیوسته و با اراده عقلی و ذهنی به حرکت دربیاورید ،پس دلیلی بر عدم توانایی نوشتن ندارید.


 

اونقدر بی وقفه کار کن که ۴۰ سال دیگه هیچ ( ای کاش) ی نداشته باشی.


 

نگذار خواست هایت ارزو باقی بماند.


 

حقیقت اینه که هر چقدر بیشتر از خودت تعریف کنی ،دیگران بیشتر تو را نمیشناسند.


 

خوشه های طلایی سهم کسانی میشود که زودتر از دیگران برای درو کردن بر میخیزند .