رستم رسولی
جایی برای بیشتر نوشتن و بهتر نوشتنوقت آن است که به نوشتن ایمان بیاوریم